Adatvédelmi tájékoztató

(Adatvédelmi Szabályzat IV rész)

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE  (a továbbiakban: Rendelet vagy GDPR) előírja, hogy az  Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó,  minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.  Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja.

Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.

A tájékoztatás elérhető a társaság honlapján, vagy az Adatkezelő székhelyén a hirdetőtáblán.

  1. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE:

CÉGNÉV: KMK & Partner Német – Magyar Tanácsadó Kft.
SZÉKHELY: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 15-19
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 05-09-020157
ADÓSZÁM: 22788038-3-05
HONLAP: www.kmkpartner.hu
E-MAIL CÍM: info@kmkpartner.hu
TELEFONSZÁM: +36 46 320 340

 

  1. ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet  4. cikk 8.) Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása.

2.1.    IT szolgáltató adatfeldolgozó megnevezése:

CÉGNÉV: HRSzoftver Kft.
SZÉKHELY: 2045, Törökbálint, Kossuth Lajos utca 40
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 13-09-190859
ADÓSZÁM: 14433070-2-13

 

2.2.    Könyvviteli, adózási, bérszámfejtési adatfeldolgozó megnevezése

CÉGNÉV: Expert Audit Kft.
SZÉKHELY: 3530 Miskolc, Hadirokkantak útja 58.
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 05-09-002817
ADÓSZÁM: 11068374-2-05

 

  1. A  kezelt adatok köre

Adatkezelésünk az álláskeresők következő személyes adataira terjed ki:

Titulus, Vezetéknév, Keresztnév, Születési hely és dátum, Elsődleges és másodlagos e-mail cím, Elsődleges és másodlagos telefonszám, Végzettség, Nem, Közösségi oldalak linkjei, Feljegyzések a személyről, Fotó (arcképmás), Hívásrögzítés esetén hang, Szkennelt dokumentumokon aláírás, Lakcím, Levelezési cím, Leánykori név, Anyja neve, Személyiigazolvány száma, Biztosítási száma, Adószáma, Családi állapota, Elsődleges és másodlagos állampolgársága, Előző munkahelyei, Előző iskolák/végzettségek, Önéletrajzok és egyéb dokumentumok, pl bizonyítvány fénymásolatok, Interjú és analízisadatlapok, Személlyel folytatott levelezés,

Különleges adatot (pl. egészségi állapotra vonatkozó adat, bűnügyi személyes adat) csak a jelentkező külön írásbeli hozzájárulásával csak célhoz kötötten kezelünk, emiatt kérjük, hogy a jelentkező önéletrajza ne tartalmazzon különleges adatot.

Sikeres kiválasztás esetén Társaságunk a törvényi kötelezettségek (adó, TB, számvitel) teljesítése érdekében felhasználjuk a jelentkezésnél részünkre átadott információkat, adatokat.

Webszerverünk statisztikai célokból rögzítik a látogatók IP-címét, valamint beállítástól függően a böngésző típusát, a földrajzi helyet és a látogatási időt. Ezen adatokat azonban nem kötjük hozzá az adott személyhez. A honlapunk testre szabott és hatékony használata, valamint a minél teljesebb felhasználói élmény érdekében honlapunk Ön számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t (sütit) helyezhet el. A cookie-k (sütik) olyan azonosítók, amelyeket a honlapunk, vagy a cookie-t gyűjtő partner szervere az Ön által használt számítógépnek küldhet, hogy azonosítsa a honlapunk tartózkodás alatt használt számítógépet és tárolja a honlap használatára vonatkozó technikai adatokat (például az átkattintásokat, egyéb navigációs adatokat).

A legtöbb böngésző az alapbeállítás szerint automatikusan fogadja ezeket a cookie-kat (sütiket). A cookie-k (sütik) tárolása kikapcsolható, illetve annak beállítására is van lehetőség a böngészőben, hogy értesítést kapjon mielőtt számítógépén cookie-t (sütit) tárolnak. Ezek a beállítások kizárólag a használt böngészőprogram és számítógépre vonatkoznak, a cookie-k (sütik) beállításait és kikapcsolását számítógépenként és böngészőnként külön-külön kell beállítani. A cookie-k (sütik) kikapcsolásával a nem tudjuk garantálni a honlap valamennyi funkciójának megfelelő működését és teljes körű használatát.

A jelentkezők személyes adatát a HRSzoftver.hu programban tároljuk és kezeljük.

  1. Az adatok forrása, jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a jelentkező önkéntesen megadott hozzájárulása. Társaságunk által kezelt személyes adatok a következő forrásokból származhatnak:

4.1.    A jelentkező által önkéntesen megadott információk, személyes adatok

4.2.    A jelentkező által harmadik félnek megadott adatok, amennyiben az adatok továbbadásához megadásra került a hozzájárulás.

  1. Hozzáférés az adatokhoz

A jelentkező személyes adatait munkaerőközvetítés és munkaerőkölcsönzés céljából ügyfelünknek továbbadhatjuk. EU-s kívülre adatok nem adunk tovább, viszont az EU-n belül Magyarországon kívül igen, ahol szintén érvényesülnek a GDRP Rendelet szabályozásai.

A Társaságunknál tárolt adatok munkatársainkon és a jelen okiratban feltüntetett adatfeldolgozókon kívül kizárólag az ügyfelünk illetékes munkatársai láthatják.

  1. Az adatkezelés időtartama

Amennyiben egyéb törtvény máshogy nem szabályozza, úgy a személyes adatokat 5 évig tároljuk. A társaságunknál tárolt személyes adatok végleges törlését az érintett fél bármikor kérheti írásos formában.

Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy amennyiben adataik törlését a kiválasztás lezárását megelőzően kérik, abban az esetben a kiválasztásban a továbbiakban nem tudnak részt venni, hiszen nem fog rendelkezésünkre állni a bírálathoz szükséges pályázati anyaguk.

  1. Adatbiztonság

Annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok biztonságát, bizalmas jellegét megőrizzük, és megakadályozzuk az adatok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását vagy megváltoztatását, nem kizárólagosan, hanem példálózó jelleggel az alábbi informatikai és egyéb adatbiztonsági, szervezési intézkedéseket alkalmazzuk.

A papír alapon őrzött, személyes adatot tartalmazó dokumentumokat és okiratokat elzárt, elektronikus zárral nyitható irattárolóban őrizzük, egyben fénytől, hőtől is védjük.

Az e-mailben, egyéb elektronikus módon megadott elektronikus rendszerben őrzött személyes adataihoz kizárólag a hozzáféréssel rendelkező személyek jogosultak hozzáférni. A napi többszöri, egymástól fizikailag is elkülönült helyre történő biztonsági mentések útján biztosítjuk, hogy az adatok vírus vagy egyéb külső támadás vagy az egyik hardvereszköz fizikai megsemmisülés esetén is védve, illetve visszaállíthatóak legyenek.

  1. Adatvédelmi incidensek kezelése

Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan eset, amely révén a személyes adatokhoz jogosultalan személy férhet hozzá vagy az adatok megsemmisülnek, elvesznek, megváltoznak, így pl. feltörik a rendszerünket vagy megsemmisülnek a tárolt önéletrajzok vagy eltűnik egy céges mobiltelefon, laptop rajta a személyes adatokkal.

Adatvédelmi incidens esetén annak hatásait és kockázatait értékeljük (milyen adatok érintettek, milyen mennyiségben, pótolhatók-e, stb.) és haladéktalanul megtesszük az elhárításhoz szükséges lépéseket. Az incidensről való tudomásszerzésünket követő 72 órán belül bejelentjük az incidenst az adatvédelmi hatóságnak, illetve magas kockázat esetén, ha az érintettek közvetlen tájékoztatása nem lehetséges, az incidensről tájékoztatást teszünk közzé a honlapunkon. Az adatvédelmi incidensekről ezen felül a jogszabályban előírt részletességgel nyilvántartást is vezetünk.

  1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

A jelentkezők bármikor tájékoztatást kérhetnek személyes adataikról, illetve kérhetik adataik módosítását, helyesbítését, törlését vagy kezelésüknek korlátozását, valamint bármikor visszavonhatják hozzájárulásukat az adatkezeléshez, illetve tiltakozhatnak az ellen.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségekről a GDPR Rendelet rendelkezik. Panaszt először Társaságunk részére szükséges megküldeni írásos formában. Amennyiben ezt nem vagy nem megfelelő módon tudtuk megoldani, úgy fellebbviteli fórumként a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (postacím: 1537 Budapest, Pf. 834.; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefon: +36 (1) 391-1400; honlap: http://www.naih.hu), illetőleg a felügyeleti hatóság döntésével szemben a GDPR 78. cikke szerint bíróságon lehetséges jogorvoslati kérelmet beadni.

  1. Egyéb rendelkezések

Jelen tájékoztató 2018. május 25. napjától hatályos.

Fenntartjuk a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelési szabályzatot, annak célját és jogalapját nem érintően saját hatáskörben módosítsuk. A tájékoztató módosítását honlapunkon közzétesszük, az esetleges módosítások csak a közzétételt követően hatályosak.

KMK & Partner Német-Magyar Tanácsadó Kft.

Vezetőség

requestAdatvédelmi tájékoztató