Ügyféltájékoztató

Fizetési meghagyás benyújtása / Követeléskezelés

Napjainkban számos vállalkozás és magánszemély is küzd azzal a problémával, hogy a feléjük fennálló tartozásukat, saját hatáskörükben – telefonon, felszólító levél útján – nem tudják behajtani a kötelezettől. Ezekben az esetekben az első gondolatuk egy polgári per megindítása. Ez a lehetőség azonban, mindamellett, hogy költséges, megterhelő, hosszú folyamat, nem is lehet minden összegű pénztartozás behajtására megfelelő megoldás.

Felmerül a kérdés, hogyan juthatunk akkor a pénzünkhöz?

Ha Önnek vagy vállalkozásának 3.000.000.-Ft-ot meg nem haladó pénzkövetelése van, akkor ennek behajtásának gyors és hatékony eszköze lehet a fizetési meghagyás.


Mi az a fizetési meghagyás?

A fizetési meghagyásos eljárás, a közjegyző hatáskörébe tartozó polgári nemperes eljárás, mely kifejezetten a pénzkövetelések behajtásának gyors és hatékony eszköze lehet. A közjegyző eljárása – mint polgári nemperes eljárás – a bíróság eljárásával azonos hatályú.


Mely esetekben kötelező a fizetési meghagyásos eljárás, a polgári peres eljárás helyett?

Amennyiben a pénzkövetelésének fizetési határideje lejárt, és a követelt összeg a 3.000.000.-Ft-ot nem haladja meg, úgy a polgári peres eljárás megindítása helyett kizárólag fizetési meghagyásos eljárás indítható.


A kérelem benyújtásának folyamata

A fizetési meghagyásban a közjegyző az ország egész területére illetékes. Ez ebben az esetben azt jelenti, hogy papíralapú fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmünket, magánszemélyként, illetve elektronikus eljárásra nem kötelezettként bármelyik közjegyzőhöz benyújthatjuk.

Ebben a körben azonban fontos kiemelni, hogy különbséget kell tennünk, jogi személyek és magánszemélyek eljárás indítási mechanizmusa között. A jogi személyek és az elektronikus ügyintézésre kötelezett egyéb személyek, kérelmüket kizárólag elektronikus úton terjeszthetik elő. Ahhoz, hogy a beadvány hatályos legyen, azt minősített elektronikus aláírással kell ellátni. Gyakorlati tapasztalat, hogy számos gazdasági társaság nem rendelkezik, minősített elektronikus aláírás készítéséhez szükséges infrastruktúrával. Ebben az esetben merül fel jogi képviselő igénybevétele, aki ennek terhét leveszi az Ön válláról, és a részére adott meghatalmazás, dokumentumok (lejárt, ki nem fizetett számla, felek között létrejött szerződés stb.) és információk birtokában, elindítja a folyamatot.


Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás természetesen díjköteles. A díj mértéke a pénzkövetelés, eljárás megindításkor fennálló, járulékok nélküli összegének 3%-a, de minimum 8000.-Ft, maximum 300.000.-Ft. A díj megfizetése a kérelem benyújtásakor esedékes, melyről a Magyar Közjegyzői Kamara számlát állít ki. Ügyvédi munkadíjunk igazodik a közjegyzői díjtételekhez.


Hogyan zajlik a benyújtott kérelem alapján az eljárás?

Az eljáró közjegyző az elektronikus úton előterjesztett kérelem alapján 3 munkanapon belül bocsátja ki a fizetési meghagyást. Ezen törvényileg biztosított határidőkből is látható, hogy az eljárás rendkívül gyorsnak tekinthető.

A kibocsátott fizetési meghagyásra a kötelezettnek több reakciója lehet. Amennyiben a fizetési meghagyásban foglalt összeget elismeri vagy arra nem nyilatkozik, úgy a fizetési meghagyás a kézbesítést követő 16. napon jogerőre emelkedik. Amennyiben a jogerőssé válásra tekintettel sem teljesít önként a kötelezett, úgy automatikusan végrehajtási eljárás kezdeményezhető, a fizetési meghagyásban foglalt összeg és az Önnél, az eljárással felmerült költségek (eljárási illeték, ügyvédi költség stb.) tekintetében.

Előfordulhat azonban, hogy a kötelezett a fizetési meghagyásban foglaltakat részben vagy egészben vitatja. Ebben az esetben a kézbesítéstől számított 15 napon belül ellentmondást terjeszthet elő az illetékes közjegyzőnél. Ekkor az eljárás kikerül a közjegyző hatásköréből és immár, mint peres eljárás a bíróságon folyik tovább.

Harmadik lehetőségként felmerülhet, hogy a kötelezett elismeri fennálló tartozását Ön felé, azonban azonnal, egyösszegben nem tud teljesíteni. Ebben az esetben, az ellentmondásra nyitva álló határidőben részletfizetést, vagy a teljesítési határidő halasztását kérelmezheti. Ha ehhez Ön, mint jogosult hozzájárul, vagy az illetékes közjegyző úgy ítéli meg, hogy a felek méltányos érdekeit a részletfizetés, vagy a teljesítési határidő meghosszabbítása nem sérti, úgy saját hatáskörében eljárva kivételesen helyt adhat a kötelezett kérelmének.

Önt, mint jogosultat védő szabályozás, hogyha a kötelezett akár egyetlen részlet megfizetését is elmulasztja vagy azzal késedelembe esik, úgy a meg nem fizetett összeg tekintetében szintén végrehajtási eljárás kezdeményezhető.


  Fizetési meghagyás megrendelő lap

  Jogosult adatai

  Közjegyzői eljárási díj: Ft
  Ügyvédi munkadíj: Ft
  Összesen fizetendő: Ft

  requestFizetési meghagyás benyújtása / Követeléskezelés